De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Over ons

Geschiedenis

De LSBS is op 22 oktober 1864 opgericht als Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden ‘naar Rotterdams voorbeeld’. Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1870 is de Vereeniging tot Ondersteuning en Zedelijke Ontwikkeling van hulpbehoevende Blinden als rechtspersoon erkend (gepubliceerd in het Bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant 25 juni 1870, No 146). De werkplaats was gevestigd te Utrecht op verschillende adressen, voornamelijk ‘Achter St. Pieter’. Aanvankelijk 12, later ruim 50 blinden maakten er onder meer manden, borstels en matten(kloppers). Rond 1930 is de vereniging omgevormd tot stichting. In 1962-1963 werd het pand van de werkplaats verkocht omdat er nauwelijks nog mensen werkzaam waren. Dit had onder meer te maken met het feit dat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening ook voor hen toegankelijk werd. De stichting heeft per 1965 de naam gewijzigd in Landelijke Stichting tot behartiging van de belangen van werkende en bejaarde blinden. Sinds 1979 draagt de stichting haar huidige naam Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Missie

Het bevorderen van de integratie en het welzijn van mensen met een ernstige visuele beperking en het bevorderen van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.

Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

De LSBS geeft aan deze missie vorm door het verstrekken van financiële en soms materiële ondersteuning aan individuele ernstig visueel beperkte mensen en/of instellingen en organisaties die specifieke projecten initiëren die voor tenminste het overgrote deel in het belang van blinden en slechtzienden zijn; en aan wetenschappelijk onderzoek gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen. Op jaarbasis worden circa 700 aanvragen ingediend.

De Belastingdienst heeft de LSBS per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting als bedoeld in artikel 1a lid 7 sub h van de Uitvoeringsregeling op de AWR 1994

Download hier de ANBI-gegevens over 2023

Download hier het bestuursverslag over 2023

Download hier de Samenvatting van het Beleidsplan 2023-2027

Afwezigheid van winstoogmerk en fondsenwerving

De LSBS beoogt het algemeen belang te dienen en heeft sinds haar oprichting geen winstoogmerk gehad. De LSBS streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de LSBS de met de acitiviteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling. De LSBS werft geen gelden. Inkomsten komen voornamelijk uit beleggingsresultaat. Op grond van artikel 6 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de LSBS. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de LSBS als ware het eigen vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 12 lid 5 van de statuten een batig liquidatiesaldo volledig worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting aan een andere ANBI/fonds met een ANBI status.

Bestuur en personeel

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de LSBS, zorgen voor het adequaat functioneren van de LSBS en het beheren en besteden van de middelen van de LSBS.

Het bestuur van de LSBS bestaat sinds 1 januari 2023 uit 7 leden, die nagenoeg allen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Per 1 januari 2023 is dat € 1.900 per jaar. Dit bedrag geldt als vacatiegeld voor vergaderingen en ter dekking van onkosten.

Mevrouw dr. M.A.E. (Marina) Conyn-van Spaendonck, voorzitter
De heer mr. S.J.W. (Sebastiaan) Hermans, secretaris
De heer ir. D.A. (Danker) van Valkenburg, penningmeester
Mevrouw prof. dr. C.C.W. (Caroline) Klaver
Mevrouw P.G.T.M. (Petrie) Kremer
De heer N. (Nick) Peulen, MSc
Mevrouw mr. I. (Ingeborg) Duyverman

Het bestuur wordt onder meer bij het beoordelen van aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek bijgestaan door een wetenschappelijk adviseur, de heer prof. dr. R.O. (Reinier) Schlingemann, die voor zijn werk ook de vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn twee personeelsleden voor in totaal 1,63 fte aangesteld in loondienst. Zij hebben individuele arbeidsovereenkomsten met een maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning. Voor wat betreft het salaris van de directeur acht het bestuur het bepaalde in Burgerlijk Wetboek artikel 2:383 lid 1 laatste zin van overeenkomstige toepassing ('een opgave die herleid kan worden tot een enkele natuurlijke persoon mag achterwege blijven'), voor zover er, bijvoorbeeld uit hoofde van governance, een publicatievoorschikt- of aanbeveling zou bestaan. Het bestuur houdt bij de bepaling van het salaris rekening met de regeling Beloning directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland. De medewerkers voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling waaronder de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen. Zij behandelen circa 700 aanvragen/vragen om voornamelijk financiële hulp per jaar, waarna het Bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing neemt, althans namens het bestuur een besluit wordt genomen. Andere werkzaamheden: secretariaat UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, secretariaat ICT fonds, secretariaat Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en monitoring/evaluatie van de aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid.

mw. mr. J.E.A. (Jantine) van de Watering-Geesink (directeur) mw. R. (Resy) Arts (directiesecretaresse)


Klachtenreglement

Het bestuur en de bureaumedewerkers streven naar een transparante en zorgvuldige manier van werken. Toch kan er iets mis gaan. Als u, als donateur, leverancier, sollicitant of andere relatie tot de LSBS, een klacht heeft, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact opneemt met de directeur van onze stichting. Komt u er samen niet uit? Dan voorziet het Klachtenreglement in de verdere stappen die u kunt zetten.

Reglement voor de behandeling van een verzoek tot heroverweging

Als u een besluit op uw aanvraag van onze stichting heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent, kunt u een verzoek indienen tot heroverweging van dat besluit. Download hier het Reglement voor meer informatie.

Financieel

De jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn Jaarverslaglegging Klein C1, omdat de LSBS een organisatie zonder winststreven is die op twee opeenvolgende en aaneengesloten balansdata voldaan heeft aan de volgende twee vereisten:
- de baten over het boekjaar liggen zeer ruim onder de gestelde grens van € 12 miljoen
- het gemiddeld aantal werknemers van 2 bedraagt veel minder dan de gestelde grens van 50 werknemers. 

De jaarrekening wordt beoordeeld door een externe accountant.

LSBS voldoet aan de FIN Code Goed Bestuur

Vierjaarlijks wordt de LSBS getoetst door een onafhankelijk Toetser via de branchevereniging van Fondsen in Nederland. Dat is voor het laatst gebeurd in december 2022. Het bestuur van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

Andere fondsen (blindenfonds.nl)

Naast vele algemene gehandicaptenfondsen is in Nederland een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking. De gezamenlijke website (www.blindenfonds.nl) is bedoeld om enige informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag te geven.

2017 Fusie met Moeder Catharina Fonds

2022 Fusie met Groningse Blindenstichting