De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Privacy Statement

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) vindt dat persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. De LSBS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. De LSBS streeft ernaar om de privacy van haar aanvragers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met u of uw hulpverlener(s).

Welke persoonsgegevens verwerkt de LSBS?

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Verwerkt de LSBS bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw oogheelkundige gegevens (diagnose, gezichtsscherpte en gezichtsvelden van beide ogen). Dit om te bepalen of u tot de doelgroep van de LSBS behoort (conform de statuten van de LSBS).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor zover een of beide ouder(s) of hulpverlener(s)/wettelijk vertegenwoordigers ten bate van hen een aanvraag heeft ingediend.
 • BSN, uitsluitend van haar eigen werknemers, niet van aanvragers.

Waarvoor verwerkt de LSBS uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de LSBS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen;
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 5. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

Op grond waarvan mag de LSBS deze persoonsgegevens verwerken?

De LSBS mag uw (bijzondere) persoonsgegevens verwerken omdat:

 • U hiervoor toestemming hebt gegeven,
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de LSBS of van een derde. Het gaat hierbij om gerechtvaardigde activiteiten, door de LSBS als organisatie zonder winstoogmerk (één van de 10 wettelijke uitzondering op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens)

Gerechtvaardigde belangen van de LSBS kunnen zijn:

 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer.
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
 • Medewerkers onderzoeken.
 • Interne audits om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in dit Privacy Statement.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De LSBS heeft een aantal partijen ingeschakeld die werkzaamheden voor de LSBS verrichten. Zo maakt de LSBS gebruik van een partij die digitale aanvraagomgeving verzorgt en een partij die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan de LSBS te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert de LSBS als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens wordt gevraagd dan noodzakelijk zijn voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uw aanvraag voor (financiële) ondersteuning of informatie te kunnen behandelen. Indien u geen persoonsgegevensgegevens wenst te verstrekken, dan neemt de LSBS uw aanvraag of verzoek om informatie niet in behandeling.

Geeft de LSBS gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

Maakt de LSBS gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, de LSBS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

De LSBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. De bewaartermijnen van de verschillende persoonsgegevens zijn opvraagbaar bij de LSBS. Voor de contactgegevens zie hieronder.

Hoe beveiligt de LSBS uw persoonsgegevens?

De LSBS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder de behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens de LSBS toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. De LSBS verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de door haar ingeschakelde derden en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door de LSBS verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht
U heeft het recht de door de LSBS verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat de LSBS de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien de LSBS de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot heroverweging of klacht.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid
In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, over te dragen aan uzelf of een derde.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor U in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij streven er naar uw vragen/verzoeken binnen zes weken te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen zes weken informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
De LSBS kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet de LSBS om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de LSBS aan een verzoek geen gehoor kan geven. De LSBS zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht de LSBS aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.


Heeft de LSBS een Functionaris Gegevensbescherming?

Omdat er geen sprake is van grootschalige verwerking van persoonsgegevens is de LSBS niet gehouden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Omdat privacy bij de LSBS wel hoog in het vaandel staat heeft de LSBS een privacy functionaris aangesteld, zijnde de directeur van de LSBS. De privacy functionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van de LSBS over de privacywetgeving. De privacy functionaris is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de functionaris onderaan dit privacy statement.

 

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door de LSBS?

U kunt dan altijd een klacht indienen bij de LSBS. Op de website kunt u het Klachtenreglement downloaden: https://lsbs.nl/assets/media/uploads/klachtenreglement.pdf

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan de LSBS vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

De LSBS kan dit privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van de LSBS. De LSBS adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Hoe neemt u contact met de LSBS op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door de LSBS kunt u contact opnemen met:

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 200
6710 BE  EDE

Bezoekadres:

Galvanistraat 1
6716 AE  EDE
0318-767010

J. van de Watering-Geesink is de privacy functionaris van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Zij is eveneens te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van de LSBS

In het kader van onze online dienstverlening legt de LSBS gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de LSBS daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op deze website (www.lsbs.nl) worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden. Google Analytics wordt niet gebruikt.

Cookies

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De LSBS en andere websites

Op de website van de LSBS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De LSBS kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.