Menu

Over ons

 

 

De LSBS is op 22 oktober 1864 opgericht als Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden ‘naar Rotterdams voorbeeld’. Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1870 is de Vereeniging tot Ondersteuning en Zedelijke Ontwikkeling van hulpbehoevende Blinden als rechtspersoon erkend (gepubliceerd in het Bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant 25 juni 1870, No 146). De werkplaats was gevestigd te Utrecht op verschillende adressen, voornamelijk ‘Achter St. Pieter’. Aanvankelijk 12, later ruim 50 blinden maakten er onder meer manden, borstels en matten(kloppers). Rond 1930 is de vereniging omgevormd tot stichting. In 1962-1963 werd het pand van de werkplaats verkocht omdat er nauwelijks nog mensen werkzaam waren. Dit had onder meer te maken met het feit dat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening ook voor hen toegankelijk werd. De stichting heeft per 1965 de naam gewijzigd in Landelijke Stichting tot behartiging van de belangen van werkende en bejaarde blinden. Sinds 1979 draagt de stichting haar huidige naam Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Missie

A.    Het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving.
B.    Het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om zich persoonlijk te ontwikkelen.
C.    Het ondersteunen van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.

Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

De LSBS geeft aan deze missie vorm door het verstrekken van financiële en soms materiële ondersteuning aan individuele blinden en slechtzienden, aan instellingen en organisaties werkzaam in het belang van blinden en slechtzienden (met name voor specifieke projecten) en aan wetenschappers/wetenschappelijke instituten. Op jaarbasis worden circa 700 aanvragen ingediend.

De Belastingdienst heeft de LSBS per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting als bedoeld in artikel 1a lid 7 sub h van de Uitvoeringsregeling op de AWR 1994

Download hier de ANBI-gegevens over 2020

Download hier het bestuursverslag over 2020

Afwezigheid van winstoogmerk en fondsenwerving

De LSBS beoogt het algemeen belang te dienen en heeft sinds haar oprichting geen winstoogmerk gehad. De LSBS streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de LSBS de met de acitiviteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling. De LSBS werft geen gelden. Inkomsten komen voornamelijk uit beleggingsresultaat. Op grond van artikel 6 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de LSBS. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de LSBS als ware het eigen vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform aritkel 11 lid 4 van de statuten een batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk besteed worden overeenkomstig het doel van de stichting. Dit zal een ander ANBI-fonds zijn dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en dat een soortgelijke doelstelling heeft.

Bestuur en personeel

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de LSBS, zorgen voor het adequaat functioneren van de LSBS en het beheren en besteden van de middelen van de LSBS.

Het bestuur van de LSBS bestaat uit 8 leden, die nagenoeg allen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Per 1 januari 2021 is dat € 1.800 per jaar. Dit bedrag geldt als vacatiegeld voor vergaderingen en ter dekking van onkosten.

Mevrouw dr. M.A.E. (Marina) Conyn-van Spaendonck, voorzitter
De heer mr. S.J.W. (Sebastiaan) Hermans, secretaris
De heer ir. D.A. (Danker) van Valkenburg, penningmeester
Mevrouw prof. dr. C.C.W. (Caroline) Klaver
Mevrouw mr. B.J.W.M. (Bernadette) Raaijmaakers
Mevrouw P.G.T.M. (Petrie) Kremer
De heer N. (Nick) Peulen, MSc
Mevrouw drs. T.M.L. (Milan) Phan

Het bestuur wordt onder meer bij het beoordelen van aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek bijgestaan door een wetenschappelijk adviseur, de heer prof. dr. R.O. (Reinier) Schlingemann, die voor zijn werk ook de vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn drie personeelsleden voor in totaal 2,07 fte aangesteld in loondienst. Zij hebben individuele arbeidsovereenkomsten met een maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning. De medewerkers voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling waaronder de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen. Zij behandelen circa 700 aanvragen/vragen om voornamelijk financiële hulp per jaar, waarna het Bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing neemt. Andere werkzaamheden: secretariaat UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, secretariaat ICT fonds, secretariaat Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en monitoring/evaluatie van de aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid.

mw. mr. J.E.A. (Jantine) van de Watering-Geesink (directeur)

mw. R. (Resy) Arts (directiesecretaresse)

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel

De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor organisaties zonder winststreven, en beoordeeld door een externe accountant.

LSBS voldoet aan de FIN Code Goed Bestuur

Vierjaarlijks wordt de LSBS getoetst door een onafhankelijk Toetser via de branchevereniging van Fondsen in Nederland. Dat is voor het laatst gebeurd in december 2018.

Andere fondsen (www.blindenfonds.nl)

Naast vele algemene gehandicaptenfondsen is in Nederland een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking. De gezamenlijke website (www.blindenfonds.nl) is bedoeld om enige informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag te geven.

2017 Fusie met Moeder Catharina Fonds